O KWATERZE

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. powstała jako spółka celowa, której zadanie statutowe to realizacja inwestycji mieszkaniowych, przeznaczonych na zakwaterowanie żołnierzy, przy użyciu środków innych, niż dotacje pochodzące z budżetu MON.

Jesteśmy spółką prawa handlowego działającą w formie Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Źródła finansowania to środki własne oraz kredyty komercyjne z banków zarządzających państwowymi funduszami celowymi.

Od lat działamy również na rynku komercyjnym, a naszymi partnerami w biznesie są Wspólnoty Mieszkaniowe, instytucje, deweloperzy oraz właściciele nieruchomości.

MISJA SPÓŁKI

Zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, komplementarne wobec zadań realizowanych i wyznaczonych przez Agencję Mienia Wojskowego.

“KWATERA” w tym zakresie koreluje swoją działalność z potrzebami AMW i maksymalnie wykorzystuje posiadany potencjał w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Spółka stawia sobie za cel zarządzanie jak największą częścią zasobu pozostającego w dyspozycji AMW. Ponadto organizujemy swoją działalność w formie pozwalającej na elastyczną realizację także innych potrzeb Wspólnika, w tym związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, pozyskiwaniem budynków i lokali mieszkalnych w drodze kupna oraz modernizacji i remontów zlecanych przez AMW.

AMW TBS „KWATERA” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółką prawa handlowego działającą w formie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Skarb Państwa, w imieniu którego prawa i obowiązki wspólnika wykonuje Agencja Mienia Wojskowego.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z zapisami Aktu Założycielskiego, Spółka może również m.in.:

 • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne
 • w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jej własności z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, polegającą w szczególności na:
 
 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym
 2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego
 4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych i obiektów budowlanych nie będących własnością Spółki
 

Spółka należy do spółek prawa handlowego, niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, zgodnie z treścią § 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego Spółki i towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą dokonywać wobec Agencji oraz między sobą czynności w zakresie:

 • zarządu i administrowania nieruchomościami
 • przygotowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy
  i remontów
 • przygotowania, prowadzenia i rozliczania usług wypoczynkowych, konferencyjnych
  i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych i remontowych
 

Do czynności, o których mowa powyżej, dokonywanych przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję, jeżeli ponad 80% działalności takiej spółki jest wykonywane na rzecz Agencji, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

AKTY PRAWNE

AMW Kwatera
Skip to content