DOŁĄCZ DO NAS

Kwatera to synonim profesjonalizmu, tym wyróżnia się nasza Kadra. Nieustannie się rozwijamy, dlatego często poszukujemy pracowników, którzy dołączą do naszego Zespołu. Stawiamy na doświadczonych specjalistów, ale także ludzi młodych, z potencjałem, którzy chcieliby związać się z naszą Spółką na dłużej i rozwijać się razem z nią. Dajemy takie możliwości, więc dołącz do nas!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Starościńska 1.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod, adresem mailowym iod@amwkwatera.pl lub na adres siedziby administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją (w zależności do tego, na co wyrażona została zgoda – na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione organy publiczne i inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 6 miesiące od czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
  9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania.
AMW Kwatera
Skip to content