Szanując Państwa prawo do prywatności przetwarzamy Państwa dane zgodnie obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Kontakt z IOD:

 •  mailowo: iod@amwkwatera.pl
 •  korespondencyjnie: AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. (03-294) Warszawa, ul. Zielone Zacisze 11B
  z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. (dalej: AMW Kwatera) przetwarza dane osobowe w różnych celach, szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Zając i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Przemysława Wójcik, z którymi można się skontaktować w przypadku  pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych,  mailowo: iod@amwkwatera.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby AMW Kwatera.

Niniejsza polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie www.amwkwatera.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY AMWKWATERA.PL

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zielone Zacisze 11B, 03-294 Warszawa.
 2. [IOD] W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@amwkwatera.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. [CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH] Państwa dane przetwarzamy w celach:
  1. zapewnienia funkcjonalności strony internetowej AMW Kwatera i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f ROOD). Szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie,
  2. realizacji umów z użytkownikami strony / świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości
   i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
  4. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
   – rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),- przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),- przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),- wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,- dostarczania spersonalizowanych treści i reklam,
  6. wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  7. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam
  w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie
  i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.
  W przypadku, gdy przepisy prawa stanowią o obowiązku przechowywania danych, dane przechowywane są przez czas określony w tych przepisach, w szczególności prawa rachunkowego, podatkowego.
 5. [ODBIORCY DANYCH] AMW Kwatera może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszej działalności na zasadzie zawartych umów lub zleconych usług, tj. nasi podwykonawcy, firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, obsługę prawną, usługi doradcze, audytorskie.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w granicach określonych
  w RODO przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed terminem jej cofnięcia.
 7. [PRAWO SKARGI] Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli Użytkownik naszej strony będzie chciał skorzystać z niektórych, oferowanych przez nas
  na stronie możliwości kontaktu, podanie danych może być niezbędne do realizacji określonych celów.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. [PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH] Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),
  z zastrzeżeniem pkt. 16 – Polityki cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KORESPONDUJĄCYCH

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zielone Zacisze 11B, 03-294 Warszawa.
 2. [IOD] W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@amwkwatera.pl
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. [CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA] Państwa dane przetwarzamy
  w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj.:
  1. nadania biegu wniesionej przez Państwa korespondencji, jej procedowania, udzielenia odpowiedzi oraz w celu jej archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. jeśli z Państwa korespondencją mogą wiązać się roszczenia, dane mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W zależności od rodzaju wniesionej przez Państwa sprawy, więcej informacji o celach, podstawach i sposobach przetwarzania Państwa danych może znajdować się w dedykowanych klauzulach informacyjnych.
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia wniesionej przez Państwa sprawy, udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym okresie – do momentu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. firmy świadczące obsługę prawną, usługi doradcze i audytorskie,
  2. podwykonawcy oraz dostawcy organizacji,
  3. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
  4. firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
  5. banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
  6. organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora,
  7. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w granicach określonych
  w RODO przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed terminem jej cofnięcia.
 7. [PRAWO SKARGI] Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie może być niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. [ŹRÓDŁO I ZAKRES POZYSKANIA DANYCH] Co do zasady dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, natomiast jeśli nie kierowali Państwo do nas korespondencji, to Państwa dane pozyskaliśmy od nadawcy korespondencji, który zawarł w niej Państwa dane. Co do zasady mogą być to dane identyfikacyjne i adresowe tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, inne dane zawarte
  w korespondencji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ADRESDATÓW DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ AMW KWATERA

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zielone Zacisze 11B, 03-294 Warszawa.
 2. [IOD] W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@amwkwatera.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. [CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH] Państwa dane przetwarzamy w celach:
  1. marketingu naszych usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu AMW Kwatera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:- rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),- przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),- przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),- wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,

   – dostarczania spersonalizowanych treści i reklam,

  2. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów AMW Kwatera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam
  w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie
  i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
 5. [ODBIORCY DANYCH] AMW Kwatera może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszej działalności na zasadzie zawartych umów lub zleconych usług, tj. nasi podwykonawcy, firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, obsługę prawną, usługi doradcze, audytorskie.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w granicach określonych
  w RODO przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed terminem jej cofnięcia.
 7. [PRAWO SKARGI] Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
  do realizacji marketingu.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW ORAZ ICH PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I REPREZENTANTÓW

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zielone Zacisze 11B, 03-294 Warszawa.
 2. [IOD] W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@amwkwatera.pl
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. [CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH] Państwa dane przetwarzamy w celach:
  1. realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
   na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
  2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).,
  3. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora ((art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających
  z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy, bądź do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu – jeśli przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
 5. [ODBIORCY DANYCH] AMW Kwatera może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszej działalności na zasadzie zawartych umów lub zleconych usług, tj. nasi podwykonawcy, firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, obsługę prawną, usługi doradcze, audytorskie, archiwujące i niszczące dokumenty, banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w granicach określonych
  w RODO przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed terminem jej cofnięcia.
 7. [PRAWO SKARGI] Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie może skutkować niewykonaniem umowy (dot. osób ujawnionych w treści komparycji).
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. [ŹRÓDŁO I ZAKRES DANYCH] Co do zasady dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa (dotyczy osób ujawnionych w komparycji umowy), natomiast jeśli nie przekazywali nam Państwo swoich danych, to zostały one nam przekazane przez podmiot, z którym zawarliśmy umowę (dot. osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta).Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej jest to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, miejsce pracy, nazwa firmy, stanowisko, dane dotyczące umowy oraz dane do faktury.

POLITYKA COOKIES (CIASTECZKA)

 

[CZYM SĄ PLIKI COOKIE] Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane
na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest
to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Strona internetowa zapisuje plik cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

[PLIKI COOKIE JAKO DANE OSOBOWE] Choć nie zawsze jest możliwe przypisanie danych pochodzących z plików cookie do osoby fizycznej, biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE (w szczególności wyrok w sprawie C‑673/17 dot. Planet49) traktujemy pliki cookie „jak dane osobowe” i poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych pochodzących z plików cookie.

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zielone Zacisze 11B, 03-294 Warszawa.
 2. [IOD] W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@amwkwatera.pl
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. [CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH] Państwa dane przetwarzamy w celach:
  1. zapewnienia funkcjonalności strony internetowej AMW Kwatera i ułatwienia korzystania
   z serwisu, utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony (art. 6 ust. 1 lit. b i f ROOD),
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. marketingu naszych usług oraz zbierania statystyk odwiedzin naszej strony, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów AMW Kwatera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. innych celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okresy przechowywania poszczególnych plików cookie wskazane są w tabelach poniżej.
 5. [ODBIORCY DANYCH] AMW Kwatera może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu naszej działalności na zasadzie zawartych umów lub zleconych usług, tj. nasi podwykonawcy, firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, obsługę prawną, usługi doradcze, audytorskie.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w granicach określonych
  w RODO przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed terminem jej cofnięcia.
 7. [PRAWO SKARGI] Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne w zakresie plików cookies inne niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Informujemy jednocześnie, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. [WYKAZ PLIKÓW COOKIE] Istnieją różne rodzaje plików cookie. My podzieliliśmy je na dwie grupy:
   1. niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej,
   2. pozostałe.

  Ad. a [NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE]

  Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Państwa preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionego przez nas formularza on-line, monitorowania statusu rezerwacji. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub  innym urządzeniu w momencie wejścia na naszą stronę internetową. Te pliki cookie zwolnione są
  z obowiązku uzyskania Państwa zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

  Niezbędne pliki cookie – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będą mogli Państwo prawidłowo korzystać z naszych usług online.
  NazwaCelOkres przechowywania
  elementorMotyw WordPress witryny wykorzystuje ten plik cookie. Pozwala właścicielowi serwisu na wdrażanie lub zmianę zawartości serwisu w czasie rzeczywistym.Do końca czasu istnienia strony internetowej
  _GRECAPTCHAUsługa Google Recaptcha ustawia ten plik cookie w celu identyfikacji botów w celu ochrony witryny przed złośliwymi atakami spamowymi.6 miesięcy

  Ad. b [POZOSTAŁE PLIKI COOKIE]

  Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

  Analityczne pliki cookie – nasza strona korzysta z plików cookie dostarczonych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Analityczne pliki cookie umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówią Państwo zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, Państwa wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

  Marketingowe pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Państwu wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, mogą Państwo otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowali Państwo na nasze reklamy. W przypadku rezygnacji z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Państwu ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, w przypadku odmowy zapisania ich na Państwa komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

   

  NazwaCelOkres przechowywania
  _gaGoogle Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo
  i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.
   2 lata
  _gidGoogle Analytics ustawia ten plik cookie, aby przechowywać informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z zebranych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.1 dzień
  _gatGoogle Universal Analytics ustawia ten plik cookie, aby ograniczyć liczbę żądań, a tym samym ograniczyć gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.1 minuta
  wistia-video-progress-*Wistia używany do wyświetlanie filmów, funkcjonalnie stanowi zapis czy użytkownik zobaczył osadzoną treść.Do końca czasu istnienia strony internetowej
  wistiaWistia używany do wyświetlanie filmów, funkcjonalnie stanowi zapis działań wykonanych na stronie.Do końca czasu istnienia strony internetowej
  wf-scan-issue-expanded-*Wordfence używany w celu bezpieczeństwa strony internetowej, funkcjonalnie stanowi identyfikację zaufanego ruchu sieciowego.sesja
  rc::cGoogle reCAPTCHA ustawia ten plik w celu zapobiegania spamowi. Filtrowanie żądań automatów.sesja
  rc::bGoogle reCAPTCHA ustawia ten plik w celu zapobiegania spamowi. Filtrowanie żądań automatów.sesja
  rc::aGoogle reCAPTCHA ustawia ten plik w celu zapobiegania spamowi. Filtrowanie żądań automatów.Do końca czasu istnienia strony internetowej
  cmplz_banner-statusComplianz używany w celu zarządzania zgodami cookies, przechowuje informacje, jeśli baner plików cookie został odrzucony365 dni
  Google Maps APIGoogle Maps używany w celu wyświetlania map, żąda adresu IP użytkownika.sesja
  _fbcFacebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, zapisuje ostatnią wizytę na stronie.
  2 lata

  fbm*

  Facebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, zapisuje dane konta.
  1 rok
  xsFacebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, zachowuje unikalny ID sesji.
  3 miesiące
  frFacebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, aktywuje dostarczanie reklam i retargetowania.
  3 miesiące
  actFacebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania,  zachowuje zalogowania użytkowników.
  90 dni
  _fbpFacebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, zapisuje i śledzi wizyty między stronami.
  3 miesiące
  datrFacebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, cel zapobiegania oszustwom.
  2 lala
  c_userFacebook używany w celu wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, zachowuje unikalny ID użytkownika.
  30 dni
  sbFacebook używany dla wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, zapisuje informacje o przeglądarce.
  2 lata
  *_fbm_Facebook używany dla wyświetlania ostatnich postów
  w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania, zapisuje dane konta.
  1 rok
  wdPlik Facebooka  odpowiedzialny za określenie rozdzielczości ekranu.1 tydzień
  csmPlik Facebooka zapobiega oszustwom.90 dni
  actppresencePlik Facebooka  odpowiedzialny za zapisanie i śledzeni czy karta przeglądarki jest aktywna.sesja
 11. [ZGODA NA INSTALACJĘ PLIKÓW COOKIE]
  1. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Wybór opcji “Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptują Państwo wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz że zapoznali się Państwo z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.
  2. W przypadku niezbędnych plików cookie Państwa zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Państwa zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 12. [BRAK ZGODY NA INSTALACJĘ PLIKÓW COOKIE]Jeśli nie chcą Państwo, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Państwa urządzeniu, należy wybrać opcję “Odrzuć wszystkie”. Wybierając tę opcję odrzucą Państwo wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.
 13. [MODYFIKOWANIE USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIE]Mogą Państwo szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola “Spersonalizuj” na wyświetlonym banerze cookie.
 14. [WYCOFANIE ZGODY]W każdym momencie mogą Państwo zmienić wyrażone przez siebie zgody klikając w pasek „Zarządzaj zgodami cookie”, umieszczony w prawym dolnym rogu naszej strony.
 15. [ZMIANY W POLITYCE PLIKÓW COOKIE]Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki plików cookie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w polityce plików cookie będą publikowane na tej stronie.
 16. [NARZĘDZIA STOSOWANE NA STRONIE]

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google LLC. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, po uprzednim pozyskaniu Państwa zgody wynikającej z przepisów prawa telekomunikacyjnego (art. 172).

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Jeśli nie wyrazisz zgody na cookies analityczne, nie będą one przechowywane. Możesz też dokonać modyfikacji swoich wyborów za pomocą przycisku „Spersonalizuj” lub uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

GOOGLE reCaptcha

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przy wykorzystywaniu formularzy korzystamy w niektórych przypadkach z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC. Jest to szczególnie przydatne do rozróżnienia czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy następuje nadużycie polegające na „podszywaniu się” odpowiedniego oprogramowania lub maszyny pod osobę fizyczną. Jeśli jednak na tej stronie zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA. Więcej informacji na temat Polityki prywatności Google Inc. można znaleźć tutaj.

GOOGLE MAPS

Na naszej stronie wyświetlana jest mapka Google Maps w celu wizualizacji miejsca położenia obiektu. Właścicielem narzędzia jest Google LLC, a więc podmiot z USA, co oznacza, że dane z cookie mogą być transferowane do tego kraju. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w Polityce Prywatności tego serwisu.

FACEBOOK PIKSEL

Za Państwa zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Meta Platforms, Inc. Menlo Park, Kalifornia, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, więcej informacji znajduje się w polityce prywatności tej platformy (link: https://www.facebook.com/about/privacy/).

WORDFENCE

Nasza strona korzysta z cookie WORDFENCE – dla zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej. Jego dostawcą jest podmiot z USA, co oznacza, że dane z cookie mogą być transferowane do tego kraju. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo na stronę Wordfence Privacy Statement.

AMW Kwatera
Skip to content