Spółka posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego i autorskiego

Nadzór inwestorski w przypadku wielu projektów budowlanych jest często obowiązkiem. Tak się dzieje, kiedy w pozwoleniu na budowę organ wydający decyzję narzuci taki obowiązek, uzasadniając to  wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Zawsze natomiast taki obowiązek istnieje, gdy kubatura budynku jest równa lub większa
od 2500 m3.

Niezależnie od tego można również zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego
dla własnej wygody i bezpieczeństwa.

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora oraz koordynowanie przeprowadzanych robót. W zakres jego obowiązków wchodzą m.in.

 • kontrola zgodności realizacji z zatwierdzonym projektem
 • potwierdzanie poprawnie wykonanej pracy
 • czy kontrola rozliczeń budowy.

 

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżyniersko-techniczną, posiadającą stosowne uprawnienia z zakresu poszczególnych branż oraz dysponuje profesjonalnym sprzętem, co pozwala na kompleksową realizację zadań i szybkie rozwiązywanie wszelkich utrudnień pojawiających się w trakcie realizacji projektu.

Na życzenie Klientów prowadzimy skuteczny  nadzór inwestorski. Zatrudnieni w naszej Spółce specjaliści posiadają niezbędne uprawnienia:

Kompetencje naszej Spółki w tej dziedzinie potwierdza doświadczenie związane z budową w latach 2004-2014 16 osiedli mieszkaniowych położonych w różnych częściach Polski (link do NASZE OSIEDLA) oraz szereg nadzorów inwestorskich wykonanych  na rynku komercyjnym, m.in. dla:

 

 • MSWiA – kompleksowy nadzór inwestorski nad przebudową budynku;
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – nadzór inwestorski nad przebudową instalacji;
 • ZUS – nadzór inwestorski w branży elektrycznej przy realizacji zadań budowlanych;
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej – nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi;
 • AMW REWITA sp. z o.o. – nadzory inwestorskie, kontrole okresowe;
 • AMW Hotele sp. z o.o. – ekspertyza techniczna;
 • AMW Oddziały – kontrole okresowe, kosztorysy, nadzory inwestorskie, świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Biuro Prezesa AMW – doradztwo techniczne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • MON – kontrole okresowe,
 • POLNORD S.A. – nadzór nad stanem technicznym budynków (obsługa gwarancyjna);

 

Nadzór autorski

Spółka sprawuje nadzór autorski w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.

Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

1) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym;

2) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi;

3) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji;

4) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze inwestycji i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych;

6) udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy, a ponadto w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim związku z projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od zamawiającego;..

7) stałe lub sukcesywne pobyty projektanta (architekta) na budowie, mające na celu sprawdzenie wykonawstwa robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazówek wykonawcy; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych.

AMW Kwatera
Skip to content